เกม ฐาน walk rally รวมเกมฐาน WALK RALLY

เกม ฐาน walk rally รวมเกมฐาน WALK RALLY วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็ คือ เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุก ๆ ท่านนั้นได้เรียนรู้ (LEARN) หลักการ และเงื่อนไขการอยู่  และการทำงานร่วมกันเป็นทีม (TEAM) ส่วนวัตถุประสงค์อื่น ๆ นั้นก็ได้แก่ ฝึกเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ (INTERPERSONAL) การสร้างทีมงาน การทำงานเป็นทีม (TEAM)

เกม ฐาน

เกม ฐาน walk rally

เพื่อความสนุกสนาน การแข่งขัน และนันทนาการ (RECREATION) คิดแก้ไขปัญหา และทำการตัดสินใจร่วมกัน การวางแผน (PLAN) จัดลำดับงาน ทัศนคติที่ดีต่อตัวเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อองค์กร (ORGANIZATION) 

ความอุทิศตัว ความอดทน และการเสียสละ เข้าใจตัวเอง ยอมรับตัวเอง และยอมผู้อื่น เป็นการเสริมสร้างสุขภาพ และยังเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด PGGAMESLOT

การสื่อสาร (COMMUNICATION) การสั่งงาน (WORK ORDER) การกระจายงาน และการมอบหมายงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกการทำงานกันเป็นกลุ่ม (GROUP) และการระดมสมอง

ลักษณะของกิจกรรม (ACTIVITY) เป็นกิจกรรมที่แต่ละทีมจะต้องทำคะแนนให้ดีที่สุด ตัวแปรสำคัญ คือ เวลาและผลงานที่ออกมา

เกมฐาน WALK RALLY นั้นเป็นกิจกรรมที่ต้องร่วมกันทำในทีม (TEAM) ของตัวเอง ซึ่งจะมีเป้าหมาย (GOAL)ที่ชัดเจนเป็นตัวกำหนด เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทั้งความสามารถ (ABILITY) ใช้ไหวพริบ และปฏิภาณในการแก้ไข และสร้างสรรค์

เกมฐาน WALK RALLY ยังเป็นกิจกรรมที่มีการแข่งขันกัน (COMPETITION) อย่างต่อเนื่อง ในแต่ละกิจกรรมบางครั้งนั้นจะต้องส่งตัวแทนของทีมนั้นเข้าแข่งขัน (COMPETE) แล้วแต่กติกา (RULE) ของเกมนั้น ๆ เป็นกิจกรรม (ACTIVITY) ที่เน้นการทำงานเป็นทีมที่จะต้องอาศัยความรวดเร็ว (SPEED) และการตัดสินใจ (DECISION)

ต้องระดมความคิด สติ ปัญญา และทักษะ (SKILL) ต่าง ๆ ของแต่ละคนมาร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อทำการสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาดีที่สุด เกมฐาน WALK RALLY นั้นเป็นกิจกรรมที่สามารถชี้ชัดถึงสมรรถภาพ ความสามารถ (ABILITY) ของตัวเอง ทั้งด้านกำลังกาย พลังใจ (WILLPOWER) แนวทางแห่งการคิด (THINKING) และการอยู่ร่วมกับคนอื่น ๆ ได้อย่างมีความสุข

ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ (BENEFIT) ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม (ACTIVITY) ต้องมีทั้งความสนุก (FUN) ตื่นเต้น เร้าใจ ได้สาระ และได้ความสุข โดยเฉพาะมิตรภาพ (FRIENDSHIP)

รวมเกมฐานวอล์ค แรลลี่ (WALK RALLY) 

เกมสุดใจจะไขว่คว้า วิธีการเล่น (PLAY) ให้ทำการตักลูกบอล (BALL) ให้ได้มากที่สุด โดยลูกบอล (BALL) นั้นจะอยู่ไกลเกินที่ 1 คนก็จะเอื้อมถึง ต้องใช้คนในทีมนั้นหาทางช่วยกัน ข้อคิดของเกมสุดใจจะไขว่คว้า ก็คือ ความเสียสละ และความร่วมมือที่จะทำไปให้ถึงเป้าหมายเดียวกัน สล็อตฟรี

เกมลำเลียงลูกโป่ง วิธีการเล่น (PLAY) การใช้ลำเลียงลูกโป่ง จากจุดหน่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยที่ไม่ใช้มือสัมผัสกับลูกโป่ง ข้อคิดของเกมลำเลียงลูกโปร่ง ก็คือ การเชื่อใจผู้นำ (LEADER) และการเป็นผู้ตามที่ดี (FOLLOWER)

เกมจารึกชื่อบนภูผา วิธีการเล่น (PLAY) ก็คือให้ขึ้นไปเขียนกระดาษ (PAPER) ที่อยู่สูงเกินกว่า 1 คนจะเขียนถึง จะต้องใช้คนในทีมนั้นให้ช่วยกัน เพื่อให้สามารถขึ้นไปเขียนได้ ข้อคิดของเกมจารึกชื่อบนภูผา ก็คือ การมีเป้าหมาย มีมุ่งสู่จุดหมายร่วมกัน มีความสามัคคีกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

เกมมหาอุด 

วิธีการเล่น (PLAY) จะต้องมีคนนำน้ำนั้นมาใส่ไว้ในท่อที่มีรูรั่วรอบ ๆ และมีคนที่คอยปิดรูรั่ว จนสามารถที่จะนำลูกบอล (BALL) ที่อยู่ในท่อนั้นออกมาให้ได้ข้อคิดของเกมมหาอุด  ก็คือการวางแผน (PLAN) และความร่วมมือร่วมใจกัน (COOPERATION) ในการทำงาน ความสามัคคี (UNITY) ทักษะ (SKILL) ในการสังเกต และวางแผนรับมือ

เกมพีระมิด วิธีการเล่น (PLAY) นั้นให้ใช้ฟิวเจอร์บอร์ด (FUTURE BOARD) แผ่นสี่เหลี่ยม ตั้งเป็นพีระมิด (PYRAMID) โดยต้องใช้ความนิ่ง และช่วยเหลือกันข้อคิดของเกมพีระมิด ก็คือ การวางแผน () ขั้นตอนการทำงาน การช่วยกันสร้างรากฐานขององค์กร (ORGANIZATION) เพื่อก้าวไปให้ถึงจุดหมาย (GOAL) อย่างมั่นคง และแข็งแกร่ง

เกมสหบาทา วิธีการเล่น (PLAY) ให้ทำการสวมรองเท้าที่ติดกัน และให้พากันเดินไปตามด่านต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ ข้อคิดของเกมสหบาทา ก็คือ การทำงาน (WORK) ที่คิดแบบชนะ 

เกมสงครามโป่งน้ำ วิธีการเล่น (PLAY) ก็คือ ให้แบ่งทีมออกเป็น 2 ทีม จำนวนนั้นตามความเหมาะสมของสนาม โดยจะมีโยนลูกโป่ง (BALLOON) นั้นไปฝั่งคู่แข่ง ให้ผลัดกันโยนผลัดกันรับ ทีมที่สามารถทำให้ลูกโป่ง (BALLOON) ตกแตกในฝั่งทีมตรงข้ามได้นันก็จะได้คะแนน ข้อคิดของเกมสงครามโป่งน้ำ ก็คือ ความสามัคคี (UNITY) ภายใน การจัดตำแหน่ง ไหวพริบเร็ว พร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่คาดไม่ถึง GAMESLOTPG

เกมกู้ระเบิด วิธีการเล่น (PLAY) ให้ล้อมวงบังคับดึงเชือก ที่จะมีตะขอเกี่ยวไว้ตรงกลางเกี่ยวกับขวด แล้วให้นำไปยังจุดที่กำหนด ข้อคิดของเกมกู้ระเบิด ก็คือความคิดสร้างสรรค์ (CREATIVITY) ความสามัคคี (HARMONY) การบริหารเวลา (MANAGEMENT) และการกำหนดบทบาทหน้าที่

เกมจุดวัดใจ วิธีการเล่น (PLAY) ให้เพื่อนในทีมนั้นทำการตั้งแก้วไว้ที่หน้าผาก แล้วให้เพื่อนอีกคนนั้นเอาน้ำมาเทไว้ลงในแก้ว โดยที่มีความสูงที่กำหนดไว้ ข้อคิดของเกมจุดวัดใจ ความเสียสละ (SACRIFICE) การให้อภัยซึ่งกันและกัน และการไว้วางใจเพื่อนร่วมงาน (TRUSTING COLLEAGUES)

เกมทางของน้ำ วิธีการเล่น (PLAY) ใช้หมวกที่ทำขึ้นได้จากถ้วยโฟม (FOAM CUP) โดยจะลำเลียงน้ำนั้นส่งต่อไปยังคนต่อไป โดยใช้การเอียงศรีษะให้ส่งน้ำถ้วยต่อ ถ้วยจนถึงคนสุดท้ายนั้นก็เทลงถังเปรียบเทียบกับทีมอื่น ๆ ใครที่ได้ปริมาณเยอะที่สุดก็จะชนะไป  เกมยอดฮิต

ข้อคิดของเกมทางของน้ำ ก็คือ มีสมาธิที่ดี (CONCENTRATION) การวางแผนจัดการกับบุคคลิก (PERSONALITY) ตำแหน่งของแต่ละคนให้มีความเหมาะสม การสื่อสารที่ดี (GOOD COMMUNICATION)

เกมลูกโป่งอาลาดิน วิธีการเล่น (PLAY) ตือให้วางลูกโป่งน้ำนั้นไว้ในผ้าขนหนู หรืออื่น ๆ และทำการเหวี่ยงส่งต่อผืนถัดไป ข้อคิดของวิธีการเล่น (PLAY) ก็คือ ฝากความแม่นยำ การคำนวณของแรง การประสานงานระหว่างผู้รับ (RECEIVER) และผู้ส่ง (SENDER)

บทความต่อไป>>> lv166 

Content by:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด : 22 กันยายน 2023 (ล่าสุดปี 2020)